प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

प्रदेश नं. १ धनकुटा, नेपाल
News
S.N Title Date Download
1 आशय पत्र छनौट गरिएको सूचना 2023-01-05 Download
2 RFT of Migrant and their Spouses 2023-01-05 Download
3 बोलपत्र आव्हानको सूचना 2022-12-29 Download
4 Invitation for Bids for the Procurement of Printing HMIS Tools 2022-12-29 Download
5 आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2022-12-06 Download
Vacancy
S.N Title Date Download
1 वि.नं. १/६/२०७९/८०, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नर्सिङ्ग समूह, पाँचौ तह, विद्यालय नर्स पदमा करार सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची 2023-01-29 Download
2 वि.नं. १/२०७९/८०, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदमा करार सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची 2023-01-29 Download
3 वि.नं. २/२०७९/८०, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पदमा करार सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची 2023-01-29 Download
4 वि.नं. ३/२०७९/८०, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदमा करार सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची 2023-01-29 Download
5 वि.नं. ४/२०७९/८०, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट पदमा करार सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची 2023-01-29 Download
Director
...
Message
Information Officer
...
Enquiry Officer
...