प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

कोशी प्रदेश, धनकुटा, नेपाल
New Vacancy
S.N Title Date Download
1 वि.नं. १/६/२०७९/८०, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नर्सिङ्ग समूह, पाँचौ तह, विद्यालय नर्स पदमा करार सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची 2023-01-29 Download
2 वि.नं. १/२०७९/८०, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदमा करार सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची 2023-01-29 Download
3 वि.नं. २/२०७९/८०, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पदमा करार सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची 2023-01-29 Download
4 वि.नं. ३/२०७९/८०, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदमा करार सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची 2023-01-29 Download
5 वि.नं. ४/२०७९/८०, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट पदमा करार सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची 2023-01-29 Download
6 वि.नं. ५/२०७९/८०, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी समूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदमा करार सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची 2023-01-29 Download
7 वि.नं.१/६/२०७९/८० स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय नर्स पदको लिखित नतिजा 2023-01-17 Download
8 वि.नं.५/२०७९/८० स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2023-01-17 Download
9 वि.नं.४/२०७९/८० स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 2023-01-17 Download
10 वि.नं.३/२०७९/८० स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 2023-01-17 Download
11 वि.नं.२/२०७९/८० स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2023-01-17 Download
12 वि.नं.१/२०७९/८० स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, मेडिकल अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2023-01-17 Download
13 पोषण केन्द्र व्यवस्थापकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2023-01-12 Download
14 तथ्यांक व्यवस्थापकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2023-01-12 Download
15 नर्सिङ्ग अधिकृतको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2023-01-12 Download
16 तथ्यांक व्यवस्थापक, नर्सिङ्ग अधिकृत, पोषण केन्द्र व्यवस्थापकको सर्टलिष्ट नामावली प्रकाशन गरिएको र अन्तर्वार्ताको मिति, समय र स्थान तोकिएको सूचना । 2023-01-22 Download
17 फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम 2022-12-25 Download
18 मेडिकल अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम 2022-12-25 Download
19 जनस्वास्थ्य अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम 2022-12-25 Download
20 आयुर्वेद चिकित्सक पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम 2022-12-25 Download
21 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम 2022-12-25 Download
22 विद्यालय नर्स पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम 2022-12-25 Download
23 लिखित परीक्षाको मिति र स्थान तोकिएको सम्बन्धी सूचना 2022-12-25 Download
24 जानकारी सम्बन्धमा । 2022-12-23 Download
25 विधालयको नामावली 2022-08-26 Download
Director
...
Message
Information Officer
...
Enquiry Officer
...