प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

कोशी प्रदेश, धनकुटा, नेपाल
News and Information
S.N Title Date Download
1 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना 2023-02-06 Download
2 आशय पत्र छनौट गरिएको सूचना 2023-01-05 Download
3 RFT of Migrant and their Spouses 2023-01-05 Download
4 बोलपत्र आव्हानको सूचना 2022-12-29 Download
5 Invitation for Bids for the Procurement of Printing HMIS Tools 2022-12-29 Download
6 आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2022-12-06 Download
7 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना 2022-06-20 Download
8 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना 2022-06-17 Download
9 पाठेघर (आङ्ग) खस्ने रोगको शल्यक्रिया गर्ने आशयको शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2079-02-25 Download
10 प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी आशयको सूचना 2079-02-20 Download
11 बोलपत्र आव्हानको सूचना 2079-02-03 Download
12 Invitation for Bids for the Procurement of printing HMIS Tools 2079-01-28 Download
Director
...
Message
Information Officer
...
Enquiry Officer
...