प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

कोशी प्रदेश, धनकुटा, नेपाल
News
S.N Title Date Download
1 मिति २०८१।०१।१६ गते लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (विद्यालय नर्स) 2024-04-28 Download
2 विद्यालय नर्स पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम 2024-03-12 Download
3 विद्यालय नर्स पदको लिखित परीक्षाको मिति र स्थान तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।। 2024-03-12 Download
4 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना 2024-02-07 Download
5 बोलपत्र आव्हानको सूचना 2024-01-07 Download
Vacancy
S.N Title Date Download
1 विद्यालय नर्स पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना 2024-05-09 Download
2 विद्यालय नर्स रिक्त भएको विद्यालयको नामावली 2024-02-20 Download
3 सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (विद्यालय नर्स) 2024-02-20 Download
4 करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2024-01-16 Download
5 वि.नं. १/६/२०७९/८०, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नर्सिङ्ग समूह, पाँचौ तह, विद्यालय नर्स पदमा करार सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची 2023-01-29 Download
Director
...
Message
Information Officer
...
Enquiry Officer
...